Všeobecné obchodné podmienky

VetGene®

Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby, kedy na jednej strane je Dr. med. Martin Genčík MedGene s. r. o., IČO: 36550931, DIČ: 2020138857, so sídlom: Ondrejovova 971/30, 821 03 Bratislava zapísanej v Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 42137/B, email: info@vetgene.eu, ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „MedGene“) a na strane druhej je klient (ďalej len „klient“).
  2. Službou sa rozumie služba testovania DNA z veterinárnych vzoriek ponúkaná poskytovateľom na webovej stránke https://vetgene.eu.
  3. Cenou sa rozumie odmena za poskytnutie služby.
  4. Klientom sa rozumie osoba, ktorá objednáva službu.
  5. Laboratóriom sa rozumie osoba alebo osoby spracúvajúce vzorky DNA na účel získania genetickej informácie.
  6. Právne vzťahy poskytovateľa s klientom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
  7. Klient podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
  8. Klient si je vedomý, že mu objednávkou služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke poskytovateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov poskytovateľa alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 2. Popis služby

   Služba pozostáva z nasledovných častí:

  1. V prípade, že klient chce uskutočniť odber bukálnej sliznice, poskytovateľ mu zašle bezplatne odberovú sadu poštou, prípadne si ju klient môže vyzdvihnúť osobne v laboratóriu.
  2. Klient uskutoční odber vzorky podľa inštrukcií na webovej stránke, poprípade na základe pokynov získaných telefonicky alebo elektronickou poštou.
  3. Klient odošle odobratú vzorku na adresu: MedGene s. r. o., Ondrejovova 971/30, 821 03 Bratislava.
  4. Poskytovateľ zabezpečí interpretáciu genetickej informácie podľa požiadavky klienta.
  5. Poskytovateľ odošle na adresu elektronickej pošty a poštovú adresu klienta faktúru k úhrade.
  6. Po uhradení faktúry odošle poskytovateľ výsledok analýzy vo forme pdf dokumentu na poštovú adresu a adresu elektronickej pošty klienta.
  7. Odobratá vzorka môže v čase degradovať, preto je vhodné uskutočniť analýzu v čo najkratšom časovom období. Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávnu interpretáciu výsledkov analýzy, prípadne nemožnosť analýzu vykonať v dôsledku degradácie vzorky.
  8. V prípade ak klient riadne nevyplní objednávkový formulár dostupný na webovej stránke a odošle/doručí odobratú vzorku poskytovateľovi, poskytovateľ nevie priradiť doručenú vzorku ku klientovi, teda nevie vzorku vyhodnotiť. Odobratá vzorka sa týmto postupom nenávratne znehodnotí. V takomto prípade môže klient požiadať o poskytnutie novej odberovej sady.
  9. Laboratórium nemusí byť schopné spracovať zaslanú vzorku, ak klient neposkytne dostatočné množstvo vzorky, alebo iným spôsobom nepostupuje podľa pribalených inštrukcií alebo inštrukcií uvedených na webovej stránke. V takomto prípade poskytovateľ nie je schopný dodať službu.
  10. Klient súhlasom s VOP berie na vedomie, že pred tým ako rozhodne ohľadom veterinárnej starostlivosti zvierat na základe informácií zo služby je potrebné, aby tieto informácie prediskutoval so svojím veterinárom. Pre rozdielne ochorenia môžu byť gény zodpovedné za rozdielnu časť rizika. Môžu existovať iné neznáme varianty, mutácie a gény, ktoré ešte neboli v odbornej literatúre popísané ako aj vplyv životného prostredia alebo chovné podmienky zvierat , ktoré zdravotné riziko taktiež ovplyvňujú.
  11. Klient berie na vedomie, že vedecký výskum napreduje a v budúcnosti sa môže ukázať doterajší výskum ako neúplný alebo nepresný. Výsledky analýzy môže poskytovateľ v čase doplniť, upraviť, alebo odstrániť s ohľadom na aktuálny stav vedeckého poznania.
  12. Klient berie na vedomie, že MedGene nie je poskytovateľom veterinárnej starostlivosti a služba je použiteľná iba na informatívne účely. Služba nie je použiteľná na diagnostické účely a nie je náhradou za odborné veterinárne vyšetrenie. Klient by mal vždy vyhľadať veterinárnu pomoc, ak má otázky týkajúce sa diagnózy, liečby, liekov, prevencie alebo iných otázok týkajúcich sa zdravotného stavu zvierat.
 3. Zmluva o poskytnutí služby
  1. Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby poskytovateľom na jeho webovej stránke, zmluva o poskytovaní služby vzniká odoslaním objednávky klientom a prijatím objednávky poskytovateľom.
  2. Uzavretá zmluva je poskytovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Klient má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na webovej stránke poskytovateľa a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia klientom.
  3. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré klient používa.
  4. Klient vyslovuje súhlas s tým, aby poskytovateľ začal s poskytovaním služby ihneď po tom ako obdrží odobratú vzorku. Vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak mu bude úplne poskytnutá služba.
  5. Zmluvou o poskytnutí služby sa poskytovateľ zaväzuje, že klientovi poskytne službu, ktorá je predmetom zmluvy, a klient sa zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi cenu.
 4. Ceny
  1. Všetky ceny sú zmluvné. Na webovej stránke poskytovateľa sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, vrátane všetkých daní, poplatkov a nákladov.
 5. Objednávanie
  1. Poskytovateľ poskytne klientovi službu za cenu platnú v čase objednania. Klient má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou. Klient má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
  2. Klient berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a klientom, a to hlavne v prípade, ak klient objedná služby za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému poskytovateľa. Poskytovateľ v takom prípade klienta informuje o takejto skutočnosti.
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho, či súdneho orgánu; takýmto odstúpením sa zmluva o poskytnutí služby od začiatku zruší.
 6. Platba
  1. Poskytovateľ akceptuje nasledujúce platobné podmienky: platba bankovým prevodom alebo platba šekovou poukážkou.
  2. Poskytovateľ odosiela výsledok DNA testu až po zaplatení celej sumy uvedenej na vystavenej faktúre ekonómom laboratória.
  3. Fakturačné údaje klienta nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 7. Dodacie podmienky
  1. Poskytovateľ zaisťuje, či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania odberovej sady:
   • zasielanie poštou na adresu klienta
   • osobný odber klientom
  2. Poskytovateľ do 5 pracovných dní od zaplatenia celej sumy odošle klientovi výsledok DNA testu. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie výsledku analýzy.
  3. Klient je povinný po obdržaní odberovej súpravy postupovať podľa pokynov poskytovateľa a podľa pribalených inštrukcií alebo inštrukcií uvedených na webovej stráne laboratória.
  4. Prepravu odobratej vzorky na adresu poskytovateľa hradí klient.
  5. Poskytovateľ výslovne upozorňuje, že uvedená doba analýzy vzorky nie je záväzná a predstavuje len orientačnú dobu spracovania. Vzhľadom na zložitosť spracovania vzorky nie je možné uplatniť nárok na presné dodržanie termínov. Poskytovateľ výslovne nezodpovedá za oneskorenia spôsobené tretími stranami (dodávateľmi, poskytovateľmi služieb atď.).
 8. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby
  1. Klient vyslovuje súhlas s tým, aby poskytovateľ začal s poskytovaním služby ihneď po tom, čo mu klient zaplatí celú cenu objednanej služby. Pokiaľ nie je vo VOP uvedené inak, vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu bude úplne poskytnutá služba.
  2. Klient má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy o poskytnutí služby aj bez uvedenia dôvodu, ak do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby odošle poskytovateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže klient zaslať na adresu sídla poskytovateľa či na adresu elektronickej pošty.
  3. Právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy klientovi zaniká za nasledovných okolností: uplynutie 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 9. Zodpovednosť za vady
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka), ako aj ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
  2. Poskytovateľ zodpovedá klientovi za to, že odberová súprava pri prevzatí nebude mať vady. To však neplatí pre vady, ktoré žiadnym spôsob neovplyvňujú funkčnosť odberovej súpravy.
  3. Zjavné poškodenia a vady odberovej súpravy je klient povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, po tom, ako ich mohol po náležitej pozornosti zistiť. Skryté poškodenia odberovej súpravy je klient povinný poskytovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom, ako ich mohol pri náležitej pozornosti zistiť, najneskôr však pred odoslaním odberovej súpravy na DNA analýzu.
  4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u poskytovateľa na adrese sídla alebo v mieste podnikania. Klient môže poškodenia odberovej súpravy oznámiť poskytovateľovi aj prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu elektronickej pošty uvedenej vyššie, v ktorom (i) podrobne popíše reklamovanú chybu, (ii) uvedie svoje kontaktné údaje, a priloží k nemu dôkazy preukazujúce poškodenie odberovej súpravy (napr. fotografie). Poskytovateľ je povinný sa k tejto reklamácií vyjadriť najneskôr do tridsiatich (30) dní od oznámenia reklamácie.
  5. V prípade poškodenia má klient právo od poskytovateľa požadovať bezplatné zaslanie náhradnej nepoškodenej odberovej súpravy alebo od zmluvy o poskytnutí služieb odstúpiť.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. V prípade nespokojnosti s našim riešením sťažností, resp. reklamácie poškodenej odberovej súpravy, máte ako spotrebiteľ, na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako “Zákon o ADR”), právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete tu. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obrátite.
  3. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
  4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika Tel.: +421 905 528 477 E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
  5. Poskytovateľ odporúča Klientovi najskôr využiť kontakt na MedGene pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
  6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 26. 06. 2023. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.